Přihláška do ZUŠ

Nápověda Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.
Nyní můžete přejít k vyplňování přihlášky.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?


Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Ilava
Adresa sídla školy
Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0948 389 122
E-mail
zusil(zavináč)verejne(tečka)org
Web
www.zusil.verejne.org

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • dechových nástrojů
   • Hra na sopránovej zobcovej flaute (ŠVP)
   • Hra na klarinete (ŠVP)
   • Hra na trúbke (ŠVP)
   • Hra na saxofóne (ŠVP)
   • Hra na trombóne (ŠVP)
   • Hra na priečnej flaute (ŠVP)
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach (ŠVP)
   • Hra na kontrabase (ŠVP)
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare (ŠVP)
   • Hra na basovej gitare (ŠVP)
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri (ŠVP)
   • Hra na keyboarde (ŠVP)
  • pěvecké
   • Spev (ŠVP)
  • akordeonové
   • Hra na akordeóne (ŠVP)
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná výchova (ŠVP)
 • Taneční obor
  • Tanec (ŠVP)
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Dramatické a slovesné oddelenie (ŠVP)
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvje v tomto školním roce (2018/2019)

- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvje v tomto školním roce (2018/2019)

- např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0948 389 122).

Souhlasy zákonných zástupců

Súhlas so zverejňovaním fotografií, audio- a videonahrávok
INFORMOVANÝ SÚHLAS so zverejňovaním fotografií, audio-, videonahrávok a doplňujúcich žiakov ZUŠ je vypracovaný v zmysle §2 písmeno y) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §10 ods. 2 a ods. 3 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o použití mena, priezviska, triedy/triedneho učiteľa, názvu školy, výsledkov súťaží, individuálnych a spoločných fotografií, audio- alebo videonahrávok môjho dieťaťa zo školských akcií. Tieto údaje môžu byť zverejnené: na webovom sídle zriaďovateľa, webovom sídle školy, facebookovom účte školy, v priestoroch školy (nástenky a pod.), v regionálnej tlači, na verejnom priestranstve (absolventské tablá), organizátorom žiackych súťaží. Súhlas na spracovanie osobných údajov pre vyššie uvedené účely udeľujem na časovo neobmedzené obdobie. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v elektronickej prihláške sú správne a pravdivé. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov týmto dávam Základnej umeleckej škole Ilava súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v elektronickej prihláške, ako aj na ich získavanie, kopírovanie, skenovanie, zaznamenávanie na nosič informácií a ich uchovávanie za účelom prijímacieho konania do ZUŠ a štúdia na ZUŠ. Súhlas na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov uvedených v elektronickej prihláške udeľujem na dobu trvania prijímacieho konania a počas štúdia žiaka na ZUŠ. Som si vedomý svojich práv, že v súlade § 28 môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať ako aj požadovať likvidáciu mojich osobných údajov.

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím,  zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zusil.verejne.org).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.
Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. Přihlášku do ZUŠ vyplňte, odešlete, vytištěnou přineste do ZUŠ, kde Vám budou sděleny potřebné informace.

Potřebujete poradit s vyplněním přihlášky? Shlédněte tohoto video průvodce nebo nás kontaktujte.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a odešlete přihlášku.

ZUŠ
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Datum narození
Místo narození
Státní občanství2)Česká republika
Místo pobytu

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Středa 19. prosince 2018