Přihláška do ZUŠ - ZUŠ Potštát

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?Nyní není období pro zasílání Přihlášek do této ZUŠ. Přihlášky začne přijímat 1. 3. 2025

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234


- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- Pokud má vaše dítě specifickou poruchu chování nebo potřebuje individuální přístup, prosímě specifikujte. (Tyto informace jsou požadovány za účelem zlepšení přístupu k dětem s poruchami učení a chování) např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (581 624 254).

Souhlasy zákonných zástupců

SOuhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
např. fotografie, videozáznam, školní dílo


Jméno a příjmení žáka/žákyně: ……………………………………………………………….


narozen/a: ………………… zákonný zástupce: ……………………………………………..


Souhlas se vydává výhradně pro potřeby organizace: Základní umělecká škola Potštát, 36

1. Souhlasím se zpracováním (pořízením a použitím) osobních údajů výše jmenovaného, tj. uveřejňováním podobizny, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů, výše jmenovaného pro potřeby školy, a to po neomezeně dlouhou dobu.

2. Potřebami organizace se rozumí: pořizování fotografií či videozáznamů při výuce, na akcích školy nebo na soutěžích, jejich prezentace ve škole a na internetových stránkách školy, případně jiných veřejnosti dostupných médiích a prostorách, vystavování prací a snímků prací žáků k prezentaci školy před veřejností.

3. Škola se zavazuje, že výše specifikované zpracování osobních údajů použije výhradně k prezentaci školních akcí – koncertů a vystoupení. Škola se dále zavazuje, že zveřejněním osobních údajů je myšleno: jméno a příjmení, funkce (např. učitel hudebního oboru), vztah ke škole (např. žák hudebního oboru, žák 2. ročníku I. stupně).


4. Legislativní odůvodnění:

Dle § 12 občanského zákoníku, který je ustanovením na ochranu osobnosti, smějí být písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové nebo zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím souhlasem. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

V Potštátě dne: ____________________ Podpis: ________________________

Poučení žáka a jeho zákonných zástupců
Poučení žáka a jeho zákonných zástupců
ve školním roce ....................................


1. Jméno a příjmení žáka/žákyně: …………………………………………………………………

2. narozen/a: ………………………... zákonný zástupce: ……………………………………….

3. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a náležitě poučen/a a seznámen/a s následujícími vnitřními předpisy:

Školní řád
Úplata za vzdělávání
BOZ
PO
Pronájem hudebních nástrojů
Školní vzdělávací program - učební plány


4. Základní osnova poučení na začátku školního roku:

- bezpečné chování ve třídách, chodbách, šatnách a na schodišti, při příchodu a odchodu do budovy školy, na veřejnosti, na komunikacích
- se zákazem přinášení předmětů, které nesouvisí s výukou, do budovy školy
- s postupem při vzniku úrazů a hlášení úrazů
- nebezpečí vzniku požáru – postup v případě vzniku požáru


5. Základní osnova poučení před akcemi školy:

- místo shromáždění a ukončení akce, čas zahájení a ukončení akce, v případě ubytování v objektech cizích organizací, žáci dodržují bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech, stanovený režim dne a pokyny vydané po dobu nočního kliduPoučení provedl: …………………………………………………………………………………….


Datum proškolení: …………………………… podpis: ……………………………………………..
podpis zákonného zástupce

Souhlas s uvolňováním z výuky
D O H O D A

mezi

ZUŠ Potštát, 36 zastoupena Janou Kozubíkovou, ředitelkou školy a rodiči (právními zástupci)


žáka…………………………………………….tř.uč………………………………………..

se dohodli,
že během školního roku .............................. bude uvolňovat žáka z výuky, bez doprovodu rodičů(právních zástupců) v případě:
a) pouze na základě podepsané písemné žádosti rodičů (právních zástupců)
- k lékařskému ošetření (prohlídce)
- v opodstatněných rodinných důvodech

b) v případě náhlé nevolnosti, onemocnění žáka s tím, že rodiče budou informováni


c) v době volných hodin


d) rodiče v žádném případě nesouhlasí uvolněním žáka z výuky bez doprovodu
……………………………………… ………………………………….
podpis rodiče (zákonného zástupce) podpis třídní.učitele

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ
Základní umělecká škola, Potštát 36

Budova/pobočka
Hlavní budova

Studijní zaměření

Žák

Jméno

Příjmení

Státní občanství2)
Česká republika

Datum narození

Místo narození

Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy.
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)