Přihláška do ZUŠ - ZUŠ Strážske

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Strážske
Adresa sídla školy
Družstevná 509, 072 22 Strážske (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0566 477 344
E-mail
zusstrazske(zavináč)gmail(tečka)com
Web
www.zusstrazske.sk

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • Prípravná hudobná výchova A
  • dechových nástrojů
   • Hra na sopránovej zobcovej flaute
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri
  • pěvecké
   • Spev
  • akordeonové
   • Hra na akordeóne
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná tvorba
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Dramatické a slovesné oddelenie
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234


- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0566 477 344).

Souhlasy zákonných zástupců

Čestné vyhlásenie pre zber údajov podľa §7a odsek 4 až 6 zák. číslo 597/2003 Z. z.
týmto čestne vyhlasujem, že žiak nenavštevuje viac školských zariadení rovnakého druhu a dávam súhlas Základnej umeleckej škole, Družstevná 509, 07222 Strážske a jeho zriaďovateľovi, na započítanie žiaka do zberu údajov pre účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane
z príjmov obciam, samosprávnym krajom, v tomto a nasledujúcich kalendárnych rokoch, až do ukončenia poskytovania služieb. Súhlasím, aby služby ZUŠ, Družstevná 509, 07222 Strážske poskytnuté žiakovi boli uhradené z výnosu dane z príjmov obce, resp. samosprávneho kraja.
Čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol iba jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.
Každú zmenu v čestnom vyhlásení bezodkladne písomne oznámim.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca
meno a priezvisko zákonného zástupcu č.1: ............................................................................................
meno a priezvisko zákonného zástupcu č.2: ............................................................................................

ŽIAKA / ŽIAČKY: meno a priezvisko: ..................................................................
dátum narodenia: .......................... trieda: ............................

týmto dávam/-e Základná umelecká škola so sídlom Družstevná 509 Strážske, 07222 , IČO: 42250374 (Ďalej len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:

1. Súhlasím / Nesúhlasíms uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytovaní prvej pomoci žiakovi v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských podujatiach;

2. Súhlasím / Nesúhlasímso zverejňovaním mena, priezviska, triedy a rozvrhu žiaka na webovej stránke školy, na dverách a nástenkách v priestoroch školy;

3. Súhlasím / Nesúhlasíms uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne žiacke a školské, aj mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku;

4. Súhlasím / Nesúhlasíms uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, dátum narodenia) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na školských výletoch, kurzoch, ,,školy v prírode“, lyžiarskeho výcviku, či iných školských akciách;

5. Súhlasím / Nesúhlasíms uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pre zľavy do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií;

6. Súhlasím / Nesúhlasímso zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako aj s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v masovokomunikačných médiách, napr. školskom časopise, na https://www.zusstrazske.sk/, https://www.facebook.com/zusstrazske

7. Súhlasím / Nesúhlasímso zverejňovaním osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach;

8. Súhlasím / Nesúhlasímso zverejňovaním fotografií, videonahrávok žiaka z akcií a podujatí školy, akadémií, športových a iných súťaží v školskom časopise, na https://www.zusstrazske.sk/, https://www.facebook.com/zusstrazske/
9. Súhlasím / Nesúhlasímso zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, histórie priebehu štúdia žiaka pri zverejňovaní v ročenkách;

10. Súhlasím / Nesúhlasímso zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, roku štúdia žiaka pri zverejňovaní na tablách;


Doba trvania súhlasu:

Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia školskej dochádzky žiaka u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 8., 9. a 10. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať.

Povinné informovanie:

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Prehlásenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke školy zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-16718
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte školy.


Vyhlásenia zákonných zástupcov:

Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.
Dátum: ............................... ...................................................................... vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.1
Dátum: ............................... ...................................................................... vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.2Upozornenie:
Ak niektorý zo zákonných zástupcov žiaka/žiačky nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou aj druhého zákonného zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Státní občanství2)Česká republika
Datum narození
Místo narození
Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zusstrazske.sk).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)