Přihláška do ZUŠ

Nápověda Slovensky Česky

Vyplňte všechna políčka, vyberte vhodné možnosti ze seznamů, zatrhněte studijní zaměření, ke kterým chcete žáka přihlásit.
Ukázkové hodnoty jsou zobrazeny šedou barvou, ty přepište, Vámi zadané černou. Nápovědu k údajům máte vždy vpravo od políčka.

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení


Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web)

Název školy
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ARS AKADEMY
Adresa sídla školy
Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0911 747 432
E-mail
avaluch(zavináč)szusvu(tečka)sk
Web
www.arsakademy.sk
zavřít

Žák

- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; Novák
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
- název státu; Česká republika
- název státu; Spojené státy americké
/ - ulice, číslo popisné/číslo orientační
- obec, PSČ

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
- adresa schránky; neco@domena.cz
- název , , gymnázia apod.5)
- třída ve výše uvedené škole5)
- např. Žák je zcela zdráv

- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí apod.

Zákonní zástupci žáka


- název zaměstnavatele
- vykonávaná funkce na pracovišti
/ - ulice, číslo popisné/číslo orientační
- obec, PSČ

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
- adresa schránky; neco@domena.cz


- název zaměstnavatele
- vykonávaná funkce na pracovišti
/ - ulice, číslo popisné/číslo orientační
- obec, PSČ

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
- adresa schránky; neco@domena.cz

Souhlasy zákonných zástupců

INFORMOVANÝ SÚHLAS k zverejňovaniu fotografií a video nahrávok žiakov ZUŠ je vypracovaný v zmysle §2 písmeno y) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §10 ods. 2 a ods. 3 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á s použitím fotografií a video nahrávok môjho dieťaťa zo školských akcií, pokým bude žiak navštevovať Súkromnú ZUŠ Ars Akademy.souhlasím
nesouhlasím
„Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v elektronickej prihláške sú správne a pravdivé . V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov týmto dávam „Súkromnej ZUŠ Ars Akademy, ktorej poskytujem súhlas so spracúvaním osobných údajov“ súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v elektronickej prihláške, ako aj na ich získavanie, kopírovanie, skenovanie, zaznamenávanie na nosič informácií a ich uchovávanie za účelom prijímacieho konania do ZUŠ. Súhlas na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov uvedených v elektronickej prihláške udeľujem na dobu trvania prijímacieho konania. Som si vedomý svojich práv, že v súlade § 28 môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať ako aj požadovať likvidáciu mojich osobných údajov.“souhlasím
nesouhlasím

1) údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)
2) pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)
3) údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno
4) pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer
5) uveďte školu a třídu, kterou bude žák navštěvovat v následujícím školním roce (2017/2018)
6) údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.
Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. Přihlášku do ZUŠ vyplňte, odešlete, vytištěnou přineste do ZUŠ, kde Vám budou sděleny potřebné informace.

Potřebujete poradit s vyplněním přihlášky? Shlédněte tohoto video průvodce nebo nás kontaktujte.

O doručení přihlášky budete informováni na zadané e-mailové adresy.

Sobota 27. května 2017