GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nápověda Slovensky Česky

GDPR

Čo je GDPR?

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov čiže GDPR (General Data Protection Regulation) je doteraz najviac uceleným súborom pravidiel na ochranu dát na svete. GDPR sa dotkne každého, kto zhromažďuje, alebo spracováva osobné údaje Európanov. Cieľom GDPR je chrániť digitálne práva občanov EÚ. Nariadenie mieri aj do škôl, ktoré zaobchádzajú s osobnými údajmi zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov. Budú sa v dohľadnej dobe potýkať s nutnosťou upraviť spôsob spracovávania osobných údajov. V prípade závažného porušenia potom budú hroziť vysoké pokuty (až 20 miliónov EUR).

GDPR začne v celej EÚ platiť jednotne od 25. mája 2018. Na Slovensku tak nahradí súčasnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46 / ES a súvisiaceho zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Práva a povinnosti v súčasnom zákone o ochrane osobných údajov budú nahradené právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Všeobecného nariadenia. To, že nové pravidlá boli prijaté formou európskeho nariadenia, znamená predovšetkým ich jednotnú platnosť vo všetkých štátoch EÚ, aby ich národné vlády a zákonodarcovia nemohli akokoľvek ohýbať a prispôsobovať miestnym záujmom, alebo lobistom. Obdobie od apríla 2016, kedy bolo GDPR schválené, do mája 2018, kedy nadobudne platnosť, je určené príprave. Počas tejto doby musia všetci, ktorých sa nariadenie týka, zrevidovať svoje informačné systémy a postupy pri nakladaní s osobnými údajmi.

Doteraz bol v oblasti ochrany údajov hlavným slovenským regulátorom Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), ktorý bude túto funkciu zastávať aj naďalej. Pribudnú mu, ale právomoci odrážajúce závažnosť celej reformy a zároveň bude čiastočne podriadený Európskemu výboru na ochranu osobných údajov (EDPB). Ak nastane potom akákoľvek pochybnosť o rozhodnutí slovenského regulátora, vždy tu bude existovať možnosť obrátiť sa na EDPB s odvolaním.

Kam ďalej?   2. Aké povinnosti ukládá GDPR školám?


Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Pátek 28. února 2020