GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

GDPR

Čo je GDPR?

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov čiže GDPR (General Data Protection Regulation) je doteraz najviac uceleným súborom pravidiel na ochranu dát na svete. GDPR sa dotýka každého, kto zhromažďuje, alebo spracováva osobné údaje Európanov. Cieľom GDPR je chrániť digitálne práva občanov EÚ. Nariadenie sa týka aj škôl, ktoré zaobchádzajú s osobnými údajmi zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov. Nariadenie sa týka najmä spôsobu spracovania osobných údajov. V prípade porušení nariadenia hrozia vysoké pokuty (až do výšky 20 miliónov EUR).

GDPR platí v celej EÚ jednotne od 25. mája 2018. Na Slovensku nahradila súčasnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46 / ES a súvisiaceho zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Pôvodný zákon č.122/2013 Zb. bol nahradený zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2019. Práva a povinnosti v súčasnom zákone o ochrane osobných údajov boli doplnené právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Všeobecného nariadenia. To, že nové pravidlá boli prijaté formou európskeho nariadenia, znamená predovšetkým ich jednotnú platnosť vo všetkých štátoch EÚ, aby ich národné vlády a zákonodarcovia nemohli akokoľvek ohýbať a prispôsobovať miestnym záujmom, alebo lobistom. Obdobie od apríla 2016, kedy bolo GDPR schválené, do mája 2018, bolo určené príprave. Počas tejto doby museli všetci, ktorých sa nariadenie týka, zrevidovať svoje informačné systémy a postupy pri nakladaní s osobnými údajmi.

Doteraz bol v oblasti ochrany údajov hlavným slovenským regulátorom Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), ktorý túto funkciu zastáva aj naďalej. Pribudli mu, ale právomoci odrážajúce závažnosť celej reformy a zároveň je čiastočne podriadený Európskemu výboru na ochranu osobných údajov (EDPB). Ak nastane akákoľvek pochybnosť o rozhodnutí slovenského regulátora, vždy tu bude existovať možnosť obrátiť sa na EDPB s odvolaním.

Kam ďalej?   2. Aké povinnosti ukládá GDPR školám?


Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)